Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 1 kwietnia 2020 r.
Strona G?ówna

Regulaminy

Regulamin organizacyjny Wydzia?u

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIA?U
UNIWERSYTETU WARMI?SKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Rozdzia? I

Postanowienia ogólne

§ 1

Podstaw? prawn? dzia?ania wydzia?u s?:

 •  Ustawa z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65 póz. 385);
 •  Ustawa z 12 wrze?nia 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz.U. nr 65 póz. 386);
 •  Statut Uniwersytetu stanowi?cy za??cznik do Zarz?dzenia nr 19 Ministerstwa Edukacji Narodowej z 31.08.1999 r.;
 •  Zarz?dzenie  nr  5   z  dnia   1.10.1999  r.   w  sprawie  struktury jednostek dzia?alno?ci dydaktycznej i naukowej Uniwersytetu;
 •  niniejszy Regulamin.

§ 2

 1. Wydzia? jest podstawow? jednostk? organizacyjn? Uniwersytetu utworzon? dla prowadzenia dzia?alno?ci dydaktycznej i naukowej, odpowiadaj?cej kierunkom studiów.
 2. Wydzia? realizuje swoje zadania przy wspó?udziale instytutów, katedr, zak?adów (klinik) i
  innych jednostek powo?anych do prowadzenia dzia?alno?ci dydaktycznej, naukowej,
  kszta?cenia i doskonalenia kadr oraz us?ug.
 3. Wydzia? tworzy, przekszta?ca i znosi Senat Uniwersytetu.
 4. Wydzia?em  kieruje  dziekan  przy wspó?udziale prodziekanów oraz rady
  wydzia?u.

Rozdzia? II

Organizacja wewn?trzna wydzia?u

§ 3

 1. Struktur?   organizacyjn?  wydzia?u   ustala   rektor   na   wniosek   dziekana, zaopiniowany przez rad? wydzia?u.

§ 4

 1. W sk?ad wydzia?u wchodz?:
   1. instytuty,
   2. katedry,
   3. zak?ady,
   4. dziekanat -jednostka administracyjna,
   5. inne jednostki dydaktyczne i badawcze.

Dziekanat

§5

 1. Dziekanat wykonuje czynno?ci  zwi?zane z administracj? wydzia?u, a w szczególno?ci dziekana, prodziekanów i rady wydzia?u.
 2. Dziekanat   podlega  dziekanowi. Zwierzchni   nadzór   sprawuje   Biuro   ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich.
 3. Szczegó?ow? organizacj? i zakres dzia?ania pracowników dziekanatu ustala dziekan.

Rozdzia? III

Organy wydzia?u

§6


Organami wydzia?u s?:
 1. dziekan wydzia?u,
 2. rada wydzia?u.

Zakres obowi?zków dziekana

§ 7

 1. Dziekan kieruje wydzia?em i reprezentuje go na zewn?trz. Dziekan jest
  prze?o?onym pracowników i studentów wydzia?u.
 2. Zast?pcami dziekana s? prodziekani w liczbie od l do 4, odpowiednio na poszczególnych wydzia?ach.
 3. Dziekan dokonuje podzia?u kompetencji pomi?dzy prodziekanów.
 4. Dziekan sprawuje nadzór nad dzia?alno?ci? jednostek organizacyjnych wydzia?u.
 5. Tryb   wyboru   dziekana   i   prodziekanów   okre?la   ordynacja   wyborcza stanowi?ce za??cznik nr l do statutu Uniwersytetu.

Rozdzia? IV

Rada wydzia?u

§ 8

 1. W sk?ad rady wydzia?u wchodz?:
   1) dziekan jako przewodnicz?cy,
   2) prodziekani,
   3) nauczyciele,   akademiccy    zatrudnieni    na    stanowisku    profesora
  zwyczajnego lub nadzwyczajnego oraz inni nauczyciele akademiccy
  posiadaj?cy tytu? naukowy doktora habilitowanego i zatrudnieni na
  wydziale,
   4) przedstawiciele:
    a) pozosta?ych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, wybrani przez zgromadzenie wyborcze tych osób,
    b) samorz?du studenckiego wydzia?u,
    c) pracowników uczelni zatrudnionych na wydziale nie b?d?cych nauczycielami akademickimi.
 2. W posiedzeniach rady wydzia?u uczestnicz? z g?osem doradczym  przedstawiciele zwi?zków zawodowych.
 3. W posiedzeniach rady wydzia?u mog? uczestniczy? z g?osem doradczym
  emerytowani   nauczyciele   akademiccy,   zatrudnieni   na   wydziale   przed
  przej?ciem   na   emerytur?   na   stanowisku   profesora   zwyczajnego   lub
  nadzwyczajnego.
 4. Ze wzgl?du na przedmiot obrad w posiedzeniach rady wydzia?u mog? bra?
  udzia? z g?osem doradczym równie? inne osoby zaproszone przez dziekana.

§ 9

 1. Rada wydzia?u ma obowi?zek zapewni? prawid?owy przebieg i odpowiedni
  poziom nauczania oraz w?a?ciwy rozwój dyscyplin naukowych reprezentowanych przez wydzia?.
 2. Rada wydzia?u mo?e w zale?no?ci od potrzeb powo?ywa? komisje sta?e i dora?ne.
 3. Posiedzenia rady wydzia?u odbywaj? si? zgodnie z uchwalonym przez rad? planem pracy.
 4. Posiedzenia rady wydzia?u zwo?uje dziekan, co najmniej raz na dwa miesi?ce, z wyj?tkiem okresu wakacji letnich.
 5. Zawiadomienie o posiedzeniu rady wydzia?u wraz z porz?dkiem obrad powinno nast?pi? najpó?niej na trzy dni przed terminem posiedzenia.
 6. Nadzwyczajne posiedzenie rady mo?e by? zwo?ane na ??danie co najmniej 1/5 cz?onków z g?osem stanowi?cym w terminie 3 dni od dnia zg?oszenia wniosku.
 7. Obrady rady wydzia?u otwiera i przewodniczy obradom dziekan, w razie nieobecno?ci dziekana przewodniczy obradom jeden z prodziekanów.
 8. Z posiedzenia rady wydzia?u sporz?dza si? protokó? w dwóch egzemplarzach, z których jeden przechowuje si? w aktach wydzia?u, drugi otrzymuje rektor.
 9. Uchwa?y rady wydzia?u zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów, przy obecno?ci co najmniej po?owy ogólnej liczby cz?onków rady wydzia?u.
 10. Uchwa?y rady wydzia?u wymagaj? odpowiedniej formy i zapisu w rejestrze uchwa?.
 11. G?osowanie   odbywa   si? jawnie,   za  wyj?tkiem   spraw  osobowych.   O wyprowadzeniu tajno?ci g?osowania w innych sprawach decyduje ka?dorazowo rada wydzia?u.

Rozdzia? V

Postanowienia ko?cowe

 1. Zmiany regulaminu dokonuje rektor z w?asnej inicjatywy lub na wniosek dziekana, zaopiniowany przez rad? wydzia?u.
 2. Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem wprowadzenia zarz?dzeniem rektora.

 


Ta strona by?a odwiedzana 841 razy (w tym z UWM 51 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-01
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: 213.184.0.182

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa